POLITICĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE PENTRU www.dimar.ro

 

Proprietar și Operator

SC DIMAR SRL

STR.SOLDAT GHEORGHE MATAC NR.15-17, SECTOR 2, BUCURESTI

office@dimar.ro

 

Tipuri de date colectate

 

Operatorul colectează prin intermediul www.dimar.ro (”Website-ul”) sau prin intermediul unor terțe părți, următoarele tipuri de Date Personale: nume, prenume, adresă de e-mail, adrese IP, identificatori online.

 

Datele Personale sunt fie furnizate în mod liber de către Utilizator sau în cazul Datelor de Utilizare sunt colectate în mod automat atunci când Utilizatorul folosește Website-ului.

 

În cazul în care nu se menționează contrariul, toate Datele Personale solicitate la înregistrarea Utilizatorului pe Website sunt obligatorii și nefurnizarea acestora poate avea ca efecte imposibilitatea de avea acces la serviciile furnizate prin intermediul Website-ului.

 

Utilizatorii care nu sunt siguri care sunt acele Date Personale ce nu sunt obligatorii sunt rugați să contacteze Proprietarul.

 

Orice utilizare a Cookie-urilor  sau a altor instrumente de monitorizare, de către Website sau de către proprietarii serviciilor terțe folosite de Website are loc în interesul furnizării serviciilor solicitate de către Utilizator, în plus față de orice al scop descris în prezentul document.

 

Website-ul folosește anumite Cookie-uri ce sunt necesare pentru monitorizarea sesiunii Utilizatorului atunci când accesează Webiste-ul, și fără de care este imposibilă furnizarea serviciilor solicitate de Utilizator.

 

De asemenea Webiste-ul folosește și Cookie-uri sau identificatori în scopuri de analiză și statistică cu privire la monitorizarea și analiza traficului de internet către Website și poate fi folosit pentru a ține o evidență a comportamentului de navigare  al Utilizatorului cu privire la Website. Aceste Cookie-uri și identificatori sunt folosiți în interesul legitim al  Proprietarului, informațiile obținute în acest mod fiindu-i necesare pentru optimizarea business-ului său și pentru îmbunătățirea  modului de funcționare și operare al Website-ului.

 

Website-ul folosește Cookie-uri și identificatori pentru utilizarea unor servicii de publicitate furnizate de terțe părți în acest sens, sub forma comunicărilor publicitare de genul bannerelor, widget-urilor, iframe-uri și alte astfel de mijloace. Utilizatorul are la îndemână posibilitatea de a interzice plasarea unor asemenea Cookie-uri și identificatori prin intermediul mijloacelor tehnice puse la dispoziția în cadrul Website-ului (a se vedea în acest sens secțiunea ([link către pagina de setare a cookie-urilor]).

 

Utilizatorii sunt responsabili pentru orice Date Personale ale unei terțe părți obținute, publicate sau furnizate prin sau către Website și confirmă că au consimțământul terței părți de a furniza aceste date către Proprietar sau că serviciile solicitate prin intermediul Website-ului, ce presupun folosirea Datelor Personale ale unei terțe părți, servesc protejării intereselor legitime ale Utilizatorului.

 

Modalitate de procesare a Datelor Personale

 

Proprietarul implementează măsuri de securitatea adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a Datelor Personale. Procesarea Datelor Personale este efectuată doar în scopurile indicate în prezentul document, folosindu-se mijloace tehnice sau instrumente IT adecvate și pe baza unor proceduri de lucru.

 

În afară de Proprietar, în unele cazuri, Datele Personale pot fi accesibile unor persoane de conducere, implicate în operarea Website-ului (administratori, directori, reprezentați de vânzări, marketing manager, consilier juridic, administratori de sistem) sau de către părți externe (,  furnizori de serviciu tehnice, agenții de marketing, servicii de hosting, etc.), numiți ca persoane împuternicite, atunci când este necesar.

 

O listă a actualizată acestor persoane poate fi solicitată Proprietarului.

 

Temeiul legal al procesării

 

Proprietarul poate procesa Datele Personale aparținând Utilizatorului dacă una dintre următoarele situații este aplicabilă:

 1. Utilizatorul și-a acordat consimțământul pentru procesarea Datelor Personale privind unul sau mai multe scopuri specifice. Se includ aici orice Date Personale pentru a căror procesare Utilizatorul a acordat în mod expres consimțământul său.
 2. Procesarea datelor este necesară pentru executarea unui contract la care Utilizatorul este parte și pentru a face demersuri la cererea Utilizatorului înainte de încheierea contractului. Se includ aici Datele Personale (ex: e-mail, nume, prenume, domiciliu, numar de telefon.),pentru identificarea Utilizatorului în cadrul contractului încheiat precum și pentru livrarea bunurilor și/sau serviciilor achiziționate de Utilizator prin intermediul Website-ului sau pentru efectuarea plăților aferente;

 

 1. Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale ce îi revine Proprietarului; Se includ aici Datele Personale (ex: nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal [alte date dacă este cazul]), pentru identificarea Utilizatorului în cadrul documentelor financiar-contabile (ex: facturi, bonuri fiscale) ale Proprietarului emise în legătură cu tranzacțiile efectuate cu Utilizator.

 

 1. Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o terță parte. Se includ aici Datele Personale și/sau Cookie-urile folosite pentru obținerea de analitice privind traficul pe Website și comportamentul Utilizatorilor și pentru activitățile de publicitate desfășurate de Proprietar, dar și date de identificare ale Utilizatorului și detaliile tranzacțiilor derulate de acesta prin intermediul Website-ului;

 

Proprietarul va clarifica orice aspecte legat de temeiul specific care se aplică unei anumite procesări a Datelor Personale, și în special dacă furnizarea Datelor Personale este o cerință legală sau contractuală sau cerință necesară pentru a intra într-un contract.

 

Scopul procesării

 

Datele Personale ale utilizatorului sunt colectate și procesate pentru a permite Proprietarului să furnizeze Serviciile (inclusiv orice acțiune atașate acestora precum încasarea plăților, managementul sesiunilor Utilizatorului, utilizarea și securizarea bazelor de date), precum și pentru următoarele scopuri:

 • Activități de publicitate (ex: indirect, direct marketing, re-marketing);
 • [introduceți și alte scopuri]

 

Locul procesării

 

Datele Personale furnizate de Utilizator în mod direct Proprietarului prin intermediul Website-ului sunt procesate în România, la sediul Proprietarului și sunt stocate în locațiile unde sunt situate centrele de date ale furnizorilor serviciilor de cloud, de hosting și/sau stocare a datelor.

 

Identificatorii online plasați de terțe-părți ce furnizează diverse servicii Proprietarului prin intermediul acestora, sunt procesați în locațiile unde părțile implicate în procesare își au sediul sau centrele lor de date.

 

Utilizatorul poate solicita Proprietarului (la adresa de e-mail indicată la începutul prezentului Document) informații cu privire la locația exactă unde Datele Personale furnizate de acesta prin intermediul Website-ului sunt procesate.

 

Perioada de reținere a datelor

 

Datele Personale vor fi procesate și stocate pentru perioada ce este necesară scopului pentru care au fost colectate. În acest sens:

 • Datele Personale colectate în scopul încheierii și/sau punerii în executare a unui contract între Proprietar și Utilizator vor fi reținute până la momentul la care executarea contractului este finalizată;
 • Datele Personale ce au fost colectate în scopul intereselor legitime ale operatorului vor fi reținute atâta timp cât va fi nevoie pentru îndeplinirea acestor scopuri.

 

Datele personale afișate în contul utilizatorului și pe care acesta le poate modifica sau șterge, nu vor mai fi prelucrate de către operator de la momentul ștergerii contului de către utilizator.

 

De asemenea acele date personale ce sunt prelucrate pentru un scop cu privire la care utilizatorul și-a dat consimțământul, nu vor mai fi prelucrate pentru acel scop de la data retragerii consimțământului utilizatorului.

 

Cu toate acestea acele date personale (inclusiv cele afișate în contul utilizatorului) care au fost prelucrate în vederea îndeplinirii unor obligații legale sau contractuale (ex: cele privind întocmirea facturilor, înregistrarea în contabilitate) vor fi arhivate de către operator pe toată perioada prevăzută de lege în acest sens sau până la momentul la care termenele legale de prescripție aferente acțiunilor privind răspunderea de orice fel (penală, civilă sau administrativă) a operatorului au expirat cu mai mult de 1 an de zile.

 

La data expirării perioadei de reținere, Datele Personale vor fi șterse. În consecință dreptul la rectificare, dreptul la portabilitate, dreptul la restricționarea prelucrării și dreptul la opoziție nu vor mai putea fi exercitate după expirarea perioadei de retenție.

 

Transmiterea Datelor Personale

 

Datele Personale ale Utilizatorului pot fi stocate în centre date ce nu se află sub controlul nostru, fiind operate de furnizorii serviciilor de hosting sau serviciilor de cloud computing.

 

Este posibil, în anumite cazuri să transmitem sau să oferim acces la anumite Date Personale ale Utilizatorului la următoarelor categorii de destinatari:

 • societăților din cadrul aceluiași grup de societăți cu Proprietarul;
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii de marketing;
 • furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

 

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

 

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

 

Cookie-uri și tehnologii similare

 

Modul de utilizare de către Website al cookie-urilor și a altor tehnologii similare este descris pe larg în Politica de Cookie-uri.

 

Drepturile Utilizatorului

 

Utilizatorul își poate exercita drepturile, recunoscute de lege, privind Datele Personale ce țin de persoana sa și procesate de Proprietar. În principal Utilizatorul are următoarele drepturi:

 • Retragerea consimțământului. Utilizatorul are dreptul de a își retrage consimțământul pe care l-a dat anterior pentru procesarea Datelor Personale. Vă rugăm să observați că în conformitate cu dispozițiile legale, retragere consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia.

 

 • Accesarea Datelor Personale. Utilizatorul are dreptul la o obține o confirmare din partea Proprietarului că se prelucrează sau nu Datele Personale care îl privesc și în caz afirmativ are dreptul de accesa datele respective și o serie de informații în acest sens (ex: scopul prelucrării, categorii de date vizate, perioada de stocare a datelor).

În cazul Website-ului Utilizatorul are acces la Datele Personale prelucrate prin intermediul contului său (în cazul în care și-a creat un astfel de cont), putând modifica aceste date.

 

 • Rectificarea Datelor Personale. Utilizatorul este îndreptățit să rectifice sau să completeze Datele Personale Procesate de Proprietar. Rectificarea Datelor Personale poate avea loc prin intermediul contului creat de Utilizator.

 

 • Restricționarea procesării. În anumite circumstanțe particulare Utilizatorul are dreptul să solicite restricționarea procesării Datelor Personale privind persoana sa. În vederea restricționării procesării Utilizatorul se va adresa Proprietarului, cu o solicitare în acest sens ( ce va menționa motivele restricționării și perioada pentru care se dorește a fi aplicată restricționarea), la adresa de e-mail menționată la începutul prezentului document.

 

 • Portabilitatea Datelor Personale. Utilizatorul are dreptul de a primi Datele Personale care privesc persoana sa și pe care le-a furnizat Proprietarului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit în mod automat și le poate transmite liber către un alt operator. Exercitarea acestui drept are loc prin descărcarea acestor date direct de Utilizator, prin intermediul contului său, în formatul pus la dispoziție de Website.

 

La acest moment nu este fezabil din punct de vedere tehnic transmiterea acestor date, la solicitarea Utilizatorului, între Proprietar și un alt operator (indicat de Utilizator).

 

 • Ștergerea Datelor Personale. Utilizatorul are dreptul la ștergerea Datelor Personale. Datele Personale ale Utilizatorului vor fi șterse, cu excepția cazului în care există temeiuri legale pentru procesarea în continuare a acestora. Ștergere contului de către Utilizator conduce la ștergerea Datelor Personale aferente acestui cont și încetarea procesării acestora, cu excepția arhivării lor în vederea protejării intereselor legitime ale Proprietarului.

 

 • Formularea unei plângeri. Utilizatorul are dreptul de a formula o plângere în fața Autorității pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

 

 • Opoziția la prelucrarea Datelor Personale. Utilizatorul are dreptul, în anumite condiții la a se opune procesării Datelor Personale. Atunci când prelucrarea Datelor Personale are drept scop marketingul direct, Utilizatorul are dreptul de a se opun în orice moment prelucrării în acest scop a Datelor Personale. Exercitarea acestui drept are loc prin exprimarea opțiunii negative în acest sens în cadrul contului Utilizatorului sau prin folosirea opțiunii de ”Unsubscribe” cu privire la corespondența primită în acest mod.

 

 • Luarea de decizii automate. Operatorul creează profiluri și nu ia decizii automate cu consecințe juridice pentru Utilizator pe baza de profiluri sau a Datelor Personale colectate prin intermediul Website-ului.

 

 

Termen de Răspuns. Proprietarul va răspunde, la orice solicitări ale Utilizatorului, în legătură cu exercitarea drepturilor sale privind Datele Personale, în termen de maximum o lună de la primirea solicitării Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar în funcție de circumstanțe precum: natura și numărul cererilor, complexitatea acestora, necesitatea de obținere de informații de la terțe părți, etc. Nu percepem onorarii sau tarife pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră, cu excepția cazului în care vom considera că cererile Utilizatorului sunt excesive și sau în mod vădit nefondate.

 

Securitatea Datelor Personale

 

Proprietarul asigură securitatea Datelor Personale prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Transmisia Datelor Personale se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și le stocăm pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

 

Pentru efectuarea plăților folosim serviciile procesatorului de plăţi [menționați procesatorul de plăți]. Orice informații privitoare la plăți sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare [TSL 1.2.]. NU ESTE CAZUL

 

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja Datele Personale, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Proprietarul își declină orice responsabilitate, în măsura permisă de lege, cu privire la vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru, ce pot conduce la divulgarea Datelor Personale către terțe părți neautorizate.

 

În cazul unor asemenea indecente, și cu condiția ca informarea să nu necesite un efort disproporționat, Proprietarul va inform Utilizatorul despre orice încălcare a securității Datelor Personale, susceptibil să genereze un risc ridicat pentru drepturile Utilizatorului.

 

 

 

Alte Aspecte

 

Acțiuni Judiciare. Datele Personale ale Utilizatorului pot fi folosite în scopuri juridice de către Proprietar în fața instanțelor de judecată în etapele ce pot conduce la acțiuni judiciare ce rezultă din folosirea improprie și abuzivă a Website-ului sau a Serviciilor aferente.

 

Jurnale de Administrare. Pentru scopuri de mentenanță și operare a sistemelor, Website-ul și unele servicii puse la dispoziție de  terțe părți pot stoca fișiere ce înregistrează interacțiunea Website-ului , folosind posibile Date Personale (precum adresele IP) în acest sens.

 

Schimbări. Proprietarul își rezervă dreptul de a aduce modificări acestei politici privind protecția datelor personale în orice moment, semnalând acest lucru Utilizatorilor în prezenta pagină și posibil și în alte secțiuni ale Website-ului  sau – dacă este fezabil din punct de vedere tehnic și juridic – prin transmiterea unei notificări către Utilizator pe baza datelor de contact ce sunt la îndemâna Proprietarului.

 

Date de Utilizare. În sensul prezentului document datele de utilizare reprezintă acele informații colectate în mod automat de către Website privind modul de utilizare și interacțiunea Utilizatorului cu Website-u precum: adrese IP, nume de domeniu folosit de terminalul Utilizatorului, adresele URI, metoda utilizată pentru a transmite solicitarea către server, timpul la care a fost făcută solicitarea de către browser, țara de origine, caracteristicile browser-ului și ale sistemului de operare folosit de Utilizator, diferite detalii despre timpul petrecut pe site și paginile accesate de Utilizator, și alți parametri despre mediul IT al Utilizatorului.